Akademický senát

Akademický senát Fakulty zdravotníctva a sociálnych vied je najvyšším zastupiteľským orgánom samosprávy fakulty.

Člení sa na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členmi zamestnaneckej časti sú zamestnanci fakulty a členmi študentskej časti študenti zapísaní na štúdium na fakulte.