Prijímacie konanie

Prijímacie konanie 2024/2025

Dekan FZaSP sv. Ladislava oznamuje, že v akademickom roku 2024/2025 otvára externé doktorandské štúdium: 

Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte do 13.9.2024 bližšie informácie nájdete v sekcii prijímacie konanie.

Študijný program:   Ošetrovateľstvo
Študijný odbor:       
Ošetrovateľstvo – > témy

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa!

K prihláške uchádzač priloží:
•    podpísaný životopis
•    overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom druhého stupňa, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
•    zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku (v prípade neprijatia uchádzača sa tento poplatok nevracia)
•    tézy dizertačnej práce – > VZOR
•    prosím  uviesť  z akého jazyka budete robiť prijímací test – ( anglický jazyk, nemecký jazyk,  ruský  jazyk)
K prihláške sa nevyžaduje výpis výsledkov štúdia – str. 2.

> Prihláška (PDF dokument)
> Smernica o poplatkoch

 

Poplatok za prijímacie skúšky:  90,- €
Číslo účtu:  SK02 1100 0000 0026 2674 8634, BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol:  svoj dátum narodenia v plnom tvare: DDMMRRRR. V poznámke meno študenta.

Prihlášku prosím zaslať na adresu ( nie doporučene ) :  

PhDr. Zuzana Nagy Gažová

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
Doktorandské štúdium

Slovenská 11/A
Nové Zámky
940 34

Po doložení uvedených dokladov bude uchádzač písomne pozvaný na prijímacie pohovory.

Prijímacie skúšky pozostávajú:

  1. test  z cudzieho jazyka ( anglicky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk)
  2. ústny pohovor z daného odboru
  3. predloženie projektu dizertačnej práce

Kontakt:
Ošetrovateľstvo: PhDr. Zuzana Nagy Gažová: gazova.vssvalzbety@gmail.com

Prijímacie konanie 2023/2024

Dekan FZaSP sv. Ladislava oznamuje, že v akademickom roku 2023/2024 otvára externé doktorandské štúdium: 

Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte do 29.9.2023 bližšie informácie nájdete v sekcii prijímacie konanie . 

Študijný program:   Ošetrovateľstvo
Študijný odbor:       
Ošetrovateľstvo – > témy

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa!

K prihláške uchádzač priloží:
•    podpísaný životopis
•    overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom druhého stupňa, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
•    zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku (v prípade neprijatia uchádzača sa tento poplatok nevracia)
•    tézy dizertačnej práce – > VZOR
•    prosím  uviesť  z akého jazyka budete robiť prijímací test – ( anglický jazyk, nemecký jazyk,  ruský  jazyk)
K prihláške sa nevyžaduje výpis výsledkov štúdia – str. 2.

> Prihláška (PDF dokument)

> Smernica o poplatkoch

Poplatok za prijímacie skúšky:  90,- €
Číslo účtu:  SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol:   dátum narodenia Do poznámky prosím uviesť meno študenta 

Prihlášku prosím zaslať na adresu ( nie doporučene ) :  

PhDr. Zuzana Nagy Gažová 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava
Doktorandské štúdium

Slovenská 11/A
Nové Zámky
940 34

Po doložení uvedených dokladov bude uchádzač písomne pozvaný na prijímacie pohovory.

Prijímacie skúšky pozostávajú:

  1. test  z cudzieho jazyka ( anglicky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk)
  2. ústny pohovor z daného odboru
  3. predloženie projektu dizertačnej práce

Kontakt:
Ošetrovateľstvo: PhDr. Zuzana Nagy Gažová: gazova.vssvalzbety@gmail.com

Prijímacie konanie 2021/2022

Rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety v Bratislave oznamuje, že v akademickom roku 2021/2022 otvára externé doktorandské štúdium: 

Študijný program:   Verejné zdravotníctvo
Študijný odbor:       V
erejné zdravotníctvo – témy 

Študijný program:   Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
Študijný odbor:      
Zdravotnícke vedy – témy

Študijný program:   Fyzioterapia – iba denná forma
Študijný odbor:       
Zdravotnícke vedy

Študijný program:   Ošetrovateľstvo
Študijný odbor:       
Ošetrovateľstvo – témy

Študijný program:   Misijná a charitatívna práca – iba denná forma
Študijný odbor:       
Misijná a charitatívna práca

Študijný program:  Sociálna práca
Študijný odbor:      Sociálna práca – témy

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa!

K prihláške uchádzač priloží:
•    podpísaný životopis
•    overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom druhého stupňa, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
•    zoznam publikovaných článkov alebo zoznam výsledkov inej odbornej činnosti
•    doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku (v prípade neprijatia uchádzača sa tento poplatok nevracia)
•    tézy dizertačnej práce – VZOR
•    prosím  uviesť  z akého jazyka budete robiť prijímací test – ( anglický jazyk, nemecký jazyk,  ruský  jazyk)
K prihláške sa nevyžaduje výpis výsledkov štúdia – str. 2.

Prihláška 2021/2022

Smernica o poplatkoch


Na základe rozhodnutia rektora  predlžujeme termín podania prihlášok do 31. októbra 2021! Termín platí iba pre odbor Sociálna práca.

Poplatok za prijímacie skúšky: 90,- €
Číslo účtu: SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol:  dátum narodenia Do poznámky prosím uviesť meno študenta 

Prihlášku prosím zaslať na adresu:  

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej  práce sv. Alžbety
Doktorandské štúdium

Nám.1. mája č. 1
P.O.BOX 104
810 00 Bratislava

Po doložení uvedených dokladov bude uchádzač písomne pozvaný na prijímacie pohovory.

Prijímacie skúšky pozostávajú:

1. test  z cudzieho jazyka ( anglicky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk)
2. ústny pohovor z daného odboru
3. predloženie projektu dizertačnej práce

Kontakt:

Sociálna práca/Misijná a charitatívna práca: Ing. Marcela Paulovičová, PhD.: paulovicova@vssvalzbety.sk

Ošetrovateľstvo: PhDr. Zuzana Nagy Gažová: gazova.vssvalzbety@gmail.com