Študijné odbory

Ošetrovateľstvo

Študijný odbor ošetrovateľstvo zahŕňa znalosti týkajúce sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti zdravým a chorým, jednotlivcovi, rodine a komunite.

 

 

Sociálna práca

Sociálna práca je akademická disciplína a profesia, ktorá reflektuje vzťah človeka a jeho okolia a úsilie jednotlivcov, rodín, skupín alebo komunít zlepšiť svoje sociálne fungovanie a celkovú situáciu.

 

Pôrodná asistencia

Študijný odbor zahŕňa poznatky o reprodukčnom zdraví, individuálnej starostlivosti o ženu a dieťa, poznatky o preventívnej, podpornej, liečebnej a rehabilitačnej či následnej starostlivosti o ženy.

Urgentná zdravotná starostlivosť

Absolvent štúdia získa vedomosti z medicínskych vied, humanitných predmetov a špecifických predmetov urgentnej zdravotnej  starostlivosti, na ktorých sú založené činnosti zdravotníckeho záchranára.