Legislatíva vnútorného systému kvality Fakulty

Správa o monitorovaní kvality vzdelávania – 2023

Kvalita vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety v akademickom roku 2019-2020 posudzovaná študentmi

Kvalita vzdelávania na VŠZaSP sv. Alžbety v r. 2021 posudzovaná študentmi

2024: Smernica o náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní     –  Prílohy k Smernici

Vnútorné predpisy podľa § 48 ods.1 písm. a)  a c)- m)

Vnútorné predpisy upravujúce vnútorný systém podľa § 48 ods.1 písm. b)