Obhajoba dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce v odbore Ošetrovateľstvo

zverejnené 07.09.2023

Dovoľujeme si oznámiť študentom doktorandského štúdia dôležité termíny ohľadom skúšok : na mesiac máj je naplánovaná obhajoba dizertačnej skúšky a na mesiac jún obhajoba dizertačnej práce.

Prosíme študentov doktorandského štúdia ak majú záujem o dané termíny aby sa nahlásili  PhDr. Zuzana Nagy Gažovej, PhD. do konca januára to je 31.01.2024.

Presný termín obhajoby dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce stanovíme do 10.2.2024.

Pri dizertačnej skúške bude potrebné odovzdať podklady do konca marca 2024 a pri obhajobe dizertačnej práce do polovice apríla 2024.
Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava a riaďte sa smernicou o poplatkoch zverejnenou na stránke FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.


Prihláška na obhajobu dizertačnej práce

Prihlášku spolu s prílohami študenti prinesú osobne (prípadne poštou) na referát doktorandského štúdia vo vopred dohodnutom termíne. 

Pomienky pre prihlásenie sa na obhajobu

* Uzavreté predchádzajúce ročníky

(odovzdané ročné hodnotenia doktoranda a zaplatené školné)
* Získaný počet  kreditov je minimálne 150

Postup pri podaní žiadosti o vykonanie obhajoby 
* Doktorand v externej/internej  forme štúdia  sa prihlasuje na obhajobu dizertačnej práce najneskôr  4 mesiace pred uplynutím doby  doktorandského štúdia.
* Doktorand osobne  podá  žiadosť  o vykonanie  obhajoby  dizertačnej práce s príslušnými prílohami

Prílohy k žiadosti
1. Štruktúrovaný  životopis
2. Osvedčenie o vykonaní  dizertačnej  skúšky
3. Sumár získaných  kreditov počas  štúdia + prehľad aktivít – kópie dokladov o získaných kreditoch počas celého doktorandského štúdia, v hrebeňovej väzbe
4. Publikačná činnosť (vyplnený formulár)
5. Potvrdenie o zaplatení poplatku, sú povinní uhradiť externí doktorandi na účet:
SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX, variabilný symbol – číslo študenta  (výška poplatku 2020/2021  je 270 €)

Prílohy k práci:
1. Školiteľský posudok
2. Dizertačná práca   4 exempláre  (1 ks v pevnej väzbe, 3 ks v mäkkej väzbe)
3. Autoreferát  –  5 ks
4. Licenčná zmluva
5. Protokol o kontrole originality (výstup z EZP)

Termín obhajoby je  doktorandovi  oznámený písomne, po doručení všetkých troch oponentských posudkov. 

Vytvorenie konta pre vloženie práce do centrálneho registra prác
konto v EZP systéme si  vytvára každý študent samostatne na stránke  http://ezp.vssvalzbety.sk/login

na stiahnutie

Menný zoznam VŠ učiteľov, kt. boli študentmi PhD. štúdia na VŠZaSP   tu