Prihláška na obhajobu dizertačnej práce

Prihlášku spolu s prílohami študenti prinesú osobne (prípadne poštou) na referát doktorandského štúdia vo vopred dohodnutom termíne. 

Pomienky pre prihlásenie sa na obhajobu

    * Uzavreté predchádzajúce ročníky

        (odovzdané ročné hodnotenia doktoranda a zaplatené školné)
    * Získaný počet  kreditov je minimálne 150

Postup pri podaní žiadosti o vykonanie obhajoby 
    * Doktorand v externej/internej  forme štúdia  sa prihlasuje na obhajobu dizertačnej práce najneskôr  4 mesiace pred uplynutím doby  doktorandského štúdia.
    * Doktorand osobne  podá  žiadosť  o vykonanie  obhajoby  dizertačnej práce s príslušnými prílohami

Prílohy k žiadosti
1. Štruktúrovaný  životopis
2. Osvedčenie o vykonaní  dizertačnej  skúšky
3. Sumár získaných  kreditov počas  štúdia + prehľad aktivít – kópie dokladov o získaných kreditoch počas celého doktorandského štúdia, v hrebeňovej väzbe
4. Publikačná činnosť (vyplnený formulár)
5. Potvrdenie o zaplatení poplatku, sú povinní uhradiť externí doktorandi na účet:
      SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX, variabilný symbol – číslo študenta  (výška poplatku 2020/2021  je 270 €)

Prílohy k práci:
1. Školiteľský posudok
2. Dizertačná práca   4 exempláre  (1 ks v pevnej väzbe, 3 ks v mäkkej väzbe)
3. Autoreferát  –  5 ks
4. Licenčná zmluva
5. Protokol o kontrole originality (výstup z EZP) 

Termín obhajoby je  doktorandovi  oznámený písomne, po doručení všetkých troch oponentských posudkov. 

Vytvorenie konta pre vloženie práce do centrálneho registra prác
konto v EZP systéme si  vytvára každý študent samostatne na stránke  http://ezp.vssvalzbety.sk/login 

na stiahnutie

Menný zoznam VŠ učiteľov, kt. boli študentmi PhD. štúdia na VŠZaSP   tu