Dizertačná skúška

Postup pri prihlásení na dizertačnú skúšku (všetky odbory)

Doktorand v externej (dennej) forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku najneskôr do 3 rokov (do 18 mesiacov) od začiatku štúdia podaním prihlášky na dizertačnú skúšku.

1.Prihlášku spolu s prílohami študenti prinesú osobne (prípadne poštou) na referát doktorandského štúdia

Prílohy k prihláške:

 • Práca v hrebeňovej väzbe – 2 ks
 • Diplom z rigorózneho konania, ak bolo vykonané počas PhD. štúdia
 • Protokol z jazykovej skúšky (kópia)
 • Sumár  získaných  kreditov  počas štúdia (vyplnený a školiteľom podpísaný formulár)
 • Publikačná činnosť doktoranda (vyplnený formulár)
 • Kópie publikácií
 • Poplatok za dizertačnú skúšku v akademickom roku 2020/2021 je 220 €
 • Životopis

Podmienky  pre vykonanie dizertačnej skúšky

 • Uzavreté predchádzajúce ročníky (odovzdané ročné hodnotenie doktoranda a zaplatené školné)
 • Získaných minimálne 60 kreditov
 • Absolvovanie povinných prednášok
 • Vykonanie  jazykovej skúšky

Na stiahnutie:

 

Dizertačná skúška

 • Skladá sa z písomnej a ústnej časti:
 • Súčasťou písomnej časti je predložená Písomná práca k dizertačnej skúške
 • Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria tézy (projekt) dizertačnej práce, obsahujúce teoretické základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej  téme a  analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky
 • Doktorand pripraví prezentáciu   projektu dizertačnej  práce v Power-Point  max. na 7-10 min.
 • Ústna časť dizertačnej skúšky sa skladá z odbornej skúšky jednotlivých predmetov:

Predmety k ústnej časti dizertačnej skúšky

Sociálna  práca:

 1. Teória a metódy sociálnej práce
 2. Teória a metodológia vedy
 3. Výskum v sociálnej práci

Ošetrovateľstvo:

 1. Manažment v ošetrovateľstve
 2. Ošetrovateľstvo
 3. Veda a výskum v ošetrovateľstve

Verejné zdravotníctvo:

 1. Zdravotnícky manažment
 2. Epidemiológia vybraných infekčných ochorení
 3. Výchova k zdraviu

Laboratórne vyšetrovacie metódy/Zdravotnícke vedy

 1. Molekulárna biológia
 2.  Biochémia
 3. Mikrobiológia

Poplatok za skúšku 

 • Poplatok za dizertačnú skúšku v akademickom roku 2020/2021 je 220 €
 • variabilný symbol : osobné číslo študenta
 • IBAN:SK64 1100 0000 002627039100, BIC:TATRSKBX;

Dokumenty na stiahnutie :