OBHAJOBA DIZERTAČNEJ SKÚŠKY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

Obhajoba dizertačnej skúšky doktorandského štúdia sa uskutoční 3.6.2022. Prosíme o zaslanie podkladov do 6.5.2022 na PhDr. Zuzana Nagy Gažová,  FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky osobne alebo listovou zásielkou 1. triedou.

Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava.


Zápisy do vyšších ročníkov v akad. roku 2021/2022!

Na základe legislatívnej úpravy „lex corona“ a rozhodnutia rektora Vám týmto oznamujeme, že predlžujeme termín zbierania kreditov za akademický rok 2020/2021 do 31. 10. 2021. Predĺženie termínu sa týka iba tých doktorandov, ktorí k 31. 08. 2021 nestihli vzhľadom na pandémiu nazbierať dostatočné množstvo kreditov pre postup do ďalšieho ročníka!Doktorandi, ktorých sa týka predĺženie (z dôvodu množstva kreditov) budú mať zápis začiatkom Novembra!

POZOR ĎALŠIE TERMÍNY ZÁPISOV:

Sociálna práca

09. 11. 2021 od 10:00-14:00 hod. (v prípade potreby individuálneho zápisu alebo inej formy zápisu ako prezenčne kontaktujte telefonicky Ing. M. Paulovičovú, PhD. 0902 469 808 alebo emailom paulovicova@vssvalzbety.sk)

Verejné zdravotníctvo + Zdravotnícke vedy (LVM)

09. 11.  2021 – od 10:00 – 14:00 hod.  (v prípade potreby individuálneho zápisu alebo inej formy zápisu ako prezenčne kontaktujte telefonicky Mgr. Katarínu Spevárovú, 0902 469 781 alebo emailom spevarova@vssvalzbety.sk)

Ošetrovateľstvo – termín zápisu bude zverejnený v najbližších dňoch!

Účasť na zápise je povinná!

Zahraniční študenti študujúci v inom, ako štátnom jazyku, majú osobitné podmienky zápisu z dôvodu rozdielnych protipandemických opatrení v rôznych štátoch EÚ.


Zápis študentov PhD. štúdia, odbory: Verejné zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy (Zdravotnícke vedy) – akademický rok 2021/2022

Potrebné doklady k zápisu:

1. Vyplnené ročné hodnotenie za  akademický rok 2020/2021

– študenti 1. a 2. ročníka  po 40 kreditov

– študenti vyšších ročníkov po 60 kreditov

2. Kópie potvrdení o nazbieraných kreditoch

  RH musí byť vyplnené a podpísané školiteľom aj doktorandom! RH 2020/2021

3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za  akademický rok 2021/2022   Smernica o poplatkoch 

– suma: 490,-€ – študenti prijatí na 4-ročné štúdium od akademického roku 2016/2017

– suma: 380,-€ – študenti prijatí na 5 -ročné štúdium pred rokom 2016/2017

– číslo účtu: SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX; Úhradu poplatku je možno realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom. V poznámke uveďte  Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenie v plnom tvare:DDMMRRRR. Neidentifikovaný poplatok sa bude považovať za sponzorský dar škole.

Bez týchto dokladov nie je možné vykonať  zápis !


Zápis študentov PhD. štúdia, odbor: Sociálna práca a Misijná a charitatívna práca  – akademický rok 2021/2022

Potrebné doklady k zápisu:

1. Vyplnené ročné hodnotenie za  akademický rok 2020/2021

– študenti 1. a 2. ročníka  po 40 kreditov

– študenti vyšších ročníkov po 60 kreditov

2. Kópie potvrdení o nazbieraných kreditoch

RH musí byť vyplnené a podpísané školiteľom aj doktorandom! RH 2020/2021

3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za  akademický rok 2021/2022   Smernica o poplatkoch 

– suma: 490,-€ – študenti prijatí na 4-ročné štúdium od akademického roku 2016/2017

– suma: 380,-€ – študenti prijatí na 5 -ročné štúdium pred rokom 2016/2017

– číslo účtu: SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX; Úhradu poplatku je možno realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom. V poznámke uveďte  Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenie v plnom tvare:DDMMRRRR. Neidentifikovaný poplatok sa bude považovať za sponzorský dar škole.

Bez týchto dokladov nie je možné vykonať  zápis !


Zápis študentov PhD. štúdia, odbor: Ošetrovateľstvo  – akademický rok 2021/2022

Potrebné doklady k zápisu:

1. Vyplnené ročné hodnotenie za  akademický rok 2020/2021

– študenti 1. a 2. ročníka  po 40 kreditov

– študenti vyšších ročníkov po 60 kreditov

2. Kópie potvrdení o nazbieraných kreditoch

RH musí byť vyplnené a podpísané školiteľom aj doktorandom! RH 2020/2021

3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za  akademický rok 2021/2022   Smernica o poplatkoch 

– suma: 490,-€ – študenti prijatí na 4-ročné štúdium od akademického roku 2016/2017

– suma: 380,-€ – študenti prijatí na 5 -ročné štúdium pred rokom 2016/2017

– číslo účtu: SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX; Úhradu poplatku je možno realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom. V poznámke uveďte  Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenie v plnom tvare:DDMMRRRR. Neidentifikovaný poplatok sa bude považovať za sponzorský dar škole.

Bez týchto dokladov nie je možné vykonať  zápis !