Obhajoba dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce  v odbore Ošetrovateľstvo

zverejnené 29.03.2024

Dovoľujeme si oznámiť študentom doktorandského štúdia dôležitý termín ohľadom skúšok : na mesiac  jún je naplánovaná obhajoba dizertačnej skúšky aj obhajoba dizertačnej práce.


Prosíme študentov doktorandského štúdia ak majú záujem o daný termín aby zaslali podklady  PhDr. Zuzana Nagy Gažovej, PhD.  do 15.5.2024 ( prosím podklady nezasielajte doporučene poštou, ale 1. triedou alebo poštovým kuriérom 
Termín obhajoby dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce stanovíme po 15. máji 2024


Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava a riaďte sa smernicou o poplatkoch v akademickom roku 2023/2024 zverejnenou na stránke FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.


Zápisy do vyšších ročníkov doktorandského štúdia v akad. roku 2023/2024!

zverejnené 05.09.2023

Ošetrovateľstvo – termín zápisu 03.10.2023 od 09:00 – 11:00 hod.  v seminárnej miestnosti FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch, kontaktná osoba : Zuzana Nagy Gažová
Účasť na zápise je povinná!

Potrebné doklady k zápisu:

1. Vyplnené ročné hodnotenie za  akademický rok 2022/2023

2. Kópie potvrdení o nazbieraných kreditoch
RH musí byť vyplnené a podpísané školiteľom aj doktorandom! RH 2022/2023

3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za  akademický rok 2023/2024 Smernica o poplatkoch
– zápisné: 234,-€
– poplatok za akademický rok: 490,-€
– číslo účtu: SK64 1100 0000 0026 2703 9100, BIC: TATRSKBX;

Úhradu poplatku je možno realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom. V poznámke uveďte  Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenie v plnom tvare:DDMMRRRR. Neidentifikovaný poplatok sa bude považovať za sponzorský dar škole.

Bez týchto dokladov nie je možné vykonať  zápis !


Dekan FZaSP sv. Ladislava oznamuje, že v akademickom roku 2023/2024 otvára externé doktorandské štúdium

zverejnené 02.08.2023

Prihlášky na doktorandské štúdium zasielajte do 29.9.2023 bližšie informácie nájdete v sekcii prijímacie konanie .


JAZYKOVÁ SKÚŠKA Z NEMECKÉHO a ANGLICKÉHO JAZYKA

zverejnené 27.02.2023

Milí študenti,

Prihlásili ste sa na skúšku z nemeckého jazyka. Po dohode s lektorkou sa skúška bude konať prezenčnou formou 3.3.2023 od 12:00 hod  v budove na nám, 1. Mája 1 Bratislava (budova vedľa prezidentského paláca). Dávam do pozornosti pokyny tu https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska. Na jazykovú skúšku si doktorand pripraví prezentáciu abstraktu svojej práce v trvaní cca 10 min (ústne alebo  ako komentovanú prezentáciu v Power- Pointe). Po tejto časti nasleduje diskusia k uvedenej téme v anglickom jazyku. Súčasťou jazykovej skúšky je aj písomný test :  práca s textom – čítanie s porozumením – rôzne typy úloh.

Prihlásili ste sa na skúšku z anglického jazyka. Po dohode s lektorkou sa skúška bude konať prezenčnou formou 8.3.2023 od 9 hod  v budove na nám, 1. Mája 1 Bratislava (budova vedľa prezidentského paláca). Pripravte si prosím malú prezentáciu v pdf podľa pokynov tu https://www.vssvalzbety.sk/veda/doktorandske-studium/jazykova-skuska. Na jazykovú skúšku si doktorand pripraví prezentáciu abstraktu svojej práce v trvaní cca 10 min (ústne alebo  ako komentovanú prezentáciu v Power- Pointe). Po tejto časti nasleduje diskusia k uvedenej téme v anglickom jazyku. Súčasťou jazykovej skúšky je aj písomný test :  práca s textom – čítanie s porozumením – rôzne typy úloh.


OBHAJOBA DIZERTAČNEJ SKÚŠKY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

zverejnené 01.02.2023

1. termín :Obhajoba dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční 4.4.2023. Prosíme o zaslanie podkladov do 1.3.2023 na PhDr. Zuzana Nagy Gažová,  FZaSP sv. Ladislava, Slovenská 11/A,  Nové Zámky osobne alebo listovou zásielkou 1. triedou prípadne poštovým kuriérom. Pri obhajobe dizertačnej práce je potrebné nahrať prácu do EZP systému do 25.2.2023, kde Vám ju schvaľuje Váš školiteľ. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej skúšky nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, dizertačná skúška. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej práce nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, obhajoby.
Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava a riaďte sa smernicou o poplatkoch v akademickom roku 2022/2023 zverejnenou na stránke FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.

2. termín :Obhajoba dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční 20.6.2023. Prosíme o zaslanie podkladov do 19.5.2023 na PhDr. Zuzana Nagy Gažová,  FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky osobne alebo listovou zásielkou 1. triedou prípadne poštovým kuriérom. Pri obhajobe dizertačnej práce je potrebné nahrať prácu do EZP systému do 10.5.2023, kde Vám ju schvaľuje Váš školiteľ. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej skúšky nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, dizertačná skúška. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej práce nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, obhajoby.
Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava a riaďte sa smernicou o poplatkoch v akademickom roku 2022/2023 zverejnenou na stránke FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.


OBHAJOBA DIZERTAČNEJ SKÚŠKY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO

Obhajoba dizertačnej skúšky doktorandského štúdia sa uskutoční 3.6.2022. Prosíme o zaslanie podkladov do 6.5.2022 na PhDr. Zuzana Nagy Gažová,  FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky osobne alebo listovou zásielkou 1. triedou.

Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava.


Zápisy do vyšších ročníkov v akad. roku 2021/2022!

Na základe legislatívnej úpravy „lex corona“ a rozhodnutia rektora Vám týmto oznamujeme, že predlžujeme termín zbierania kreditov za akademický rok 2020/2021 do 31. 10. 2021. Predĺženie termínu sa týka iba tých doktorandov, ktorí k 31. 08. 2021 nestihli vzhľadom na pandémiu nazbierať dostatočné množstvo kreditov pre postup do ďalšieho ročníka!Doktorandi, ktorých sa týka predĺženie (z dôvodu množstva kreditov) budú mať zápis začiatkom Novembra!

POZOR ĎALŠIE TERMÍNY ZÁPISOV:

Sociálna práca

09. 11. 2021 od 10:00-14:00 hod. (v prípade potreby individuálneho zápisu alebo inej formy zápisu ako prezenčne kontaktujte telefonicky Ing. M. Paulovičovú, PhD. 0902 469 808 alebo emailom paulovicova@vssvalzbety.sk)

Verejné zdravotníctvo + Zdravotnícke vedy (LVM)

09. 11.  2021 – od 10:00 – 14:00 hod.  (v prípade potreby individuálneho zápisu alebo inej formy zápisu ako prezenčne kontaktujte telefonicky Mgr. Katarínu Spevárovú, 0902 469 781 alebo emailom spevarova@vssvalzbety.sk)

Ošetrovateľstvo – termín zápisu bude zverejnený v najbližších dňoch!

Účasť na zápise je povinná!

Zahraniční študenti študujúci v inom, ako štátnom jazyku, majú osobitné podmienky zápisu z dôvodu rozdielnych protipandemických opatrení v rôznych štátoch EÚ.


Zápis študentov PhD. štúdia, odbory: Verejné zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy (Zdravotnícke vedy) – akademický rok 2021/2022

Potrebné doklady k zápisu:

1. Vyplnené ročné hodnotenie za  akademický rok 2020/2021

– študenti 1. a 2. ročníka  po 40 kreditov

– študenti vyšších ročníkov po 60 kreditov

2. Kópie potvrdení o nazbieraných kreditoch

  RH musí byť vyplnené a podpísané školiteľom aj doktorandom! RH 2020/2021

3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za  akademický rok 2021/2022   Smernica o poplatkoch 

– suma: 490,-€ – študenti prijatí na 4-ročné štúdium od akademického roku 2016/2017

– suma: 380,-€ – študenti prijatí na 5 -ročné štúdium pred rokom 2016/2017

– číslo účtu: SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX; Úhradu poplatku je možno realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom. V poznámke uveďte  Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenie v plnom tvare:DDMMRRRR. Neidentifikovaný poplatok sa bude považovať za sponzorský dar škole.

Bez týchto dokladov nie je možné vykonať  zápis !


Zápis študentov PhD. štúdia, odbor: Sociálna práca a Misijná a charitatívna práca  – akademický rok 2021/2022

Potrebné doklady k zápisu:

1. Vyplnené ročné hodnotenie za  akademický rok 2020/2021

– študenti 1. a 2. ročníka  po 40 kreditov

– študenti vyšších ročníkov po 60 kreditov

2. Kópie potvrdení o nazbieraných kreditoch

RH musí byť vyplnené a podpísané školiteľom aj doktorandom! RH 2020/2021

3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za  akademický rok 2021/2022   Smernica o poplatkoch 

– suma: 490,-€ – študenti prijatí na 4-ročné štúdium od akademického roku 2016/2017

– suma: 380,-€ – študenti prijatí na 5 -ročné štúdium pred rokom 2016/2017

– číslo účtu: SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX; Úhradu poplatku je možno realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom. V poznámke uveďte  Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenie v plnom tvare:DDMMRRRR. Neidentifikovaný poplatok sa bude považovať za sponzorský dar škole.

Bez týchto dokladov nie je možné vykonať  zápis !


Zápis študentov PhD. štúdia, odbor: Ošetrovateľstvo  – akademický rok 2021/2022

Potrebné doklady k zápisu:

1. Vyplnené ročné hodnotenie za  akademický rok 2020/2021

– študenti 1. a 2. ročníka  po 40 kreditov

– študenti vyšších ročníkov po 60 kreditov

2. Kópie potvrdení o nazbieraných kreditoch

RH musí byť vyplnené a podpísané školiteľom aj doktorandom! RH 2020/2021

3. Potvrdenie o zaplatení poplatku za  akademický rok 2021/2022   Smernica o poplatkoch 

– suma: 490,-€ – študenti prijatí na 4-ročné štúdium od akademického roku 2016/2017

– suma: 380,-€ – študenti prijatí na 5 -ročné štúdium pred rokom 2016/2017

– číslo účtu: SK64 1100 0000 002627 039100, BIC: TATRSKBX; Úhradu poplatku je možno realizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom. V poznámke uveďte  Vaše meno. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenie v plnom tvare:DDMMRRRR. Neidentifikovaný poplatok sa bude považovať za sponzorský dar škole.

Bez týchto dokladov nie je možné vykonať  zápis !