Platba školného za Letný semester OŠE a PA ak. r. 2021/22

na základe Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2021/2022 prosíme študentov…

Na základe Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za letný semester do 31. 03. 2022 nasledovne:

Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
 
 

Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny:

  • variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta
  • do poznámky uviesť meno študenta

 

Doklady o platbe prosím odovzdajte alebo pošlite mailom svojim ročníkovým vedúcim a tí mi následne po skompletizovaní celého ročníku odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty,  do 20. 04. 2022.

Končiace ročníky Bc. (OŠE, PA) počítajte aj s poplatkom za ŠS vo výške 195, -€,  doklady o úhrade budem zbierať pri odovzdávaní bakalárskych prác.

 


Výška poplatku za LS ak.r. 2021/2022: 

OŠE:

Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma – denná kombinovaná forma vo výške 380,-€ 

Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€

Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€

 

PA:

Študenti pôrodnej asistencie 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma vo výške 490,-€

  •