Platba školného za Letný semester SP ak. r. 2021/22

na základe  Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v  ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester  do 31. 03. 2022

na základe  Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester do 31. 03. 2022 nasledovne: 


Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634

 


Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
  
Doklady o platbe prosím odovzdajte alebo pošlite mailom svojim ročníkovým vedúcim a tí mi následne po skompletizovaní celého ročníku odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty,  do 20. 04. 2022.
 
Končiaci ročník 3 Mgr. (SP ) počítajte  s poplatkom za ŠS vo výške 195, -€,  doklady o úhrade budem zbierať pri odovzdávaní magisterských prác.

 

Výška poplatku za LS ak.r. 2021/2022: 

Študenti Sociálna práca 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€ 
Študenti Sociálna práca  1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€