OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER OŠE + PA ak.r. 2022/2023

na základe  Smernice rektora č.1/2022 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2022/2023 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester do 31. 03. 2023 nasledovne: 

 

  • Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
  • Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.
      

Doklady o platbe prosím odovzdajte alebo pošlite mailom svojim ročníkovým vedúcim a tí mi následne po skompletizovaní celého ročníku odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty  do 20. 04. 2023.

Končiace ročníky Bc. (OŠE, PA) počítajte aj s poplatkom za ŠS vo výške 195, -€,  doklady o úhrade budem zbierať pri odovzdávaní bakalárskych prác.

 

Výška poplatku za LS ak.r. 2022/2023: 

OŠE:

  • Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma – denná kombinovaná forma vo výške 380,-€ 
  • Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
  • Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€

PA:

  • Študenti pôrodnej asistencie 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma vo výške 490,-€