Oznam o platbe školného za letný semester Sociálna práca ak.r. 2022/2023

Na základe  Smernice rektora č.1/2022 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2022/2023 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester do 31. 03. 2023 nasledovne:

Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu
IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634.

Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť:

  • správny variabilný symbol
  • svoje osobné číslo študenta
  • do poznámky uviesť meno študenta.

Doklady o platbe prosím odovzdajte alebo pošlite mailom svojim ročníkovým vedúcim a tí mi následne po skompletizovaní celého ročníku odovzdajú vyzbierané doklady o platbe na office fakulty  do 20. 04. 2023.

Výška poplatku za LS ak.r. 2022/2023:

SP:
Študenti sociálnej práce 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
Študenti sociálnej práce 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€

Končiaci ročník 3. Mgr. ( SP ) počítajte  s poplatkom za ŠS vo výške 250, -€,  doklady o úhrade budem zbierať pri odovzdávaní magisterských prác.
Poplatok za opakovanie štátnej záverečnej skúšky (Bc. a Mgr.) je 65, -€ .