Vážený/á uchádzač/ka

Vážený/á uchádzač/ka,

ďakujeme za prejavenú dôveru a záujem študovať na našej vysokej škole.

V súčasnom období, tak ako všetky vysoké školy na Slovensku pripravujeme zosúladenie študijných programov podľa Štandardov a usmernení na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Našim cieľom je zabezpečiť, aby Vami vybraný/požadovaný študijný program bol podľa dlhodobého zámeru VŠ zostavený/zosúladený v požadovanej kvalite s jasne vymedzeným poslaním na všetkých úrovniach, aby sme ho vedeli poskytnúť kvalitne pri zabezpečení, či už materiálne, technicky, personálne, finančne, infraštrukturálne, informačne počas všetkých rokov štúdia a vedeli tak zaručiť úspešné absolvovanie štúdia na danom študijnom programe.


Toho času prebiehajúce procesy zosúlaďovania nás oberajú o možnosť dôsledne napĺňať ciele a poslanie študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť, a preto na základe rozhodnutia vedenia vysokej školy Vám oznamujeme, že v ak. r. 23/24 nebudeme otvárať študijný program urgentná zdravotná starostlivosť.


Dávame do povedomia, že robíme všetky potrebné úkony a kroky, aby sme mohli štúdium opäť spustiť v akademickom roku 24/25.

Ako alternatívu si Vám dovoľujeme ponúknuť:

  • presunutie prihlášky na iný študijný program (Podmienky prijatia pre ak. r. 23/24 www.vssvalzbety.sk),
  • vrátenie poplatku za prijímacie konanie,
  • ponechanie prihlášky k prijímaciemu konaniu pre nasledujúci ak. r. 24/25.

Prosíme o oznámenie k vyššie uvedenej ponuke na mail:

drozdova@vssvalzbety.sk,
tomikova@vssvalzbety.sk.

S pozdravom


prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
poverený rektor