OZNAM O konaní sa volieb do AS VSZaSP sv. Alzbety v BA, n.o.

Voľby do Akademického senátu VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n. o. pre funkčné obdobie 2024 – 2028 sa uskutočnia dňa 15. marca 2024 od 10:00 – 14:00 hod.

V štyroch volebných obvodoch VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, n. o. a to na základe uznesenia Akademického senátu zo dňa 26. 2. 2024.

Jednotlivé volebné obvody zabezpečia voľby podľa inštrukcií a pokynov, ktoré obdržali od Akademického senátu:

Vid – odkaz
https://www.vssvalzbety.sk/userfiles/AS/VOLBA-AS-032024.pdf

Na FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch (pre obvod Nové Zámky, Partizánske, Banská Bystrica, Žilina, Trstená) sa voľby uskutočnia v seminárnej miestnosti FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch od 12h do 14h.

Kandidačná listina:
https://fsvladislava.sk/wp-content/uploads/2024/03/VOLBA-AS-Kandidacna-listina.pdf