Informácia o motivačných prospechových štipendiách za AR 2022 / 2023

OZNAM PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO ŠTÚDIA

o priznaní motivačných prospechových štipendií za AR 2022/2023

 

Na webovej stránke našej vysokej školy v časti študijné oddelenie (www.vssvalzbety.sk – študium→ štipendiá → motivačné štipendium) budú v priebehu novembra zverejnené zoznamy 10 % oprávnených Bc. a Mgr. študentov našej VŠ (D, DK), ktorým bolo priznané motivačné prospechové štipendium za získanie najlepšieho váženého študijného priemeru za AR 2022/2023, ako aj zoznam 50 % študentov vybraných Bc. študijných odborov OŠETROVATEĽSTVO a PỘRODNÁ ASISTENCIA, a tiež zoznam oprávnených Bc. absolventov AR 2022/23, ktorí pokračujú v štúdiu na našej VŠ v AR 2023/24

 

V zoznamoch uvedení študenti zašlú v termíne do 30. 11. 2023 vyplnenú príslušnú „Žiadosť o priznanie motivačného prospechového štipendia za AR 2022/23“ (budú tiež zverejnené na vyššie uvedenej webovej adrese VŠ). OriginálŽiadosti“ s vlastnoručným podpisom zašlú oprávnení študenti poštou (nie mailom) priamo na študijné oddelenie VŠ do Bratislavy (PO BOX 104, 810 00 Bratislava).

 

Nevyhnutným údajom v žiadosti o štipendium je IBAN číslo BÚ študenta, na ktorý má byť/bude prospechové štipendium poukázané.

 

V nadväznosti na pokyny ministerstva školstva SR pre kalendárny rok 2023 o finančnej výške a rozdelení motivačného prospechového štipendia za získaný vážený študijný priemer v AR 2022/23 rokovala štipendijná komisia VŠ, ktorá svoje odporúčania na jeho rozdelenie predložila rektorovi VŠ na schválenie.

 

Dôležité:

Motivačné prospechové štipendium musí byť v zmysle pokynov ministerstva školstva SR vyplatené do 31. 12. príslušného kalendárneho roka (tj. do 31. 12. 2023). Vyplatené môžu byť iba prospechové štipendiá podložené originálom žiadosti študenta, zaslaným v určenom termíne (aby mohlo byť zabezpečené ich spracovanie na študijným oddelením a následne EO VŠ).

 

(Poznámka:

Na webovej stránke VŠ budú zverejnené zoznamy databázou vygenerovaných študentov (D, DK) s nárokom na prospechové štipendium, ktoré neobsahujú mená študentov = oprávnení študenti budú uvedení pod svojím IČŠ (identifikačným číslom študenta) a detašovaným pracoviskom VŠ, na ktorom študujú.

 

V Bratislave 6. 11. 2023

Zodpovedný:    PhDr. Eva Vršková, poverená vedením študijného oddelenia VŠ, v. r.

Vypracoval:      A. Šramková, referent ŠO, v. r.

 

 

Dokumenty na stiahnutie: