OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER OŠE + PA ak.r. 2023/2024

Na základe  Smernice rektora č.1/2023 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2023/2024 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za letný semester do 31. 03. 2023 nasledovne: 

Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634

Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta a  do poznámky uviesť meno študenta.  

Výška poplatku za LS ak.r. 2023/2024: 

OŠE:

  • Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma – denná kombinovaná forma vo výške 380,-€ 
  • Študenti ošetrovateľstva 1.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
  • Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 395,-€

PA:

  • Študenti pôrodnej asistencie 1.- 3. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma vo výške 490,-€

Končiace ročníky Bc. (OŠE, PA) počítajte aj s poplatkom za ŠS vo výške 195, -€,  doklady o úhrade poplatku za ŠS budem zbierať pri odovzdávaní bakalárskych prác.